Zondag 28 januari 2018

Algemene voorwaarden bij webwinkels

Algemene voorwaarden

Wanneer iemand een product koopt bij een webwinkel is er een scala aan regels van toepassing op deze koop. Naast de regels die volgen uit de wet zijn er vaak nog extra regels die afkomstig zijn van de verkoper die het product verkoopt. Deze extra regels worden algemene voorwaarden genoemd. Algemene voorwaarden zijn niet zomaar van toepassing op een koop tussen koper en verkoper. Reden hiervoor is dat in de algemene voorwaarden oneerlijke regels (‘bepalingen’) kunnen staan die de koper in een zeer nadelige positie brengen.

Om te voorkomen dat de koper in een zeer nadelige positie komt, heeft de wetgever bepaald dat algemene voorwaarden niet zomaar van toepassing mogen zijn. Daarnaast mag de verkoper niet alles wat hij wil in de algemene voorwaarden zetten. De regels hierover staan vooral in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Wanneer van toepassing

Volgens de wet zijn algemene voorwaarden van webwinkels pas geldig indien de koper: “de mogelijkheid is gegeven om kennis te nemen van de algemene voorwaarden”. Dit betekent simpelweg dat de koper moet kunnen weten dat er algemene voorwaarden op de koop van toepassing zijn, dat hij de mogelijkheid heeft gekregen om de algemene voorwaarden door te lezen en deze ook meteen kan begrijpen. De verkoper draagt de verplichting om ervoor te zorgen dat dit allemaal in orde is.

Deze verplichting kan de verkoper nakomen door de koper er duidelijk op te wijzen dat er algemene voorwaarden op de koop van toepassing zijn. En daarnaast moet de koper de algemene voorwaarden kunnen opslaan zodat hij de voorwaarden op een later tijdstip nog eens kan doorlezen.

Onredelijk bezwarend

Ook al zijn er algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst, dan mag de verkoper daar nog niet alles inzetten wat hij wil. Om te voorkomen dat de verkoper de koper in een zeer nadelige positie brengt, heeft de wetgever de grijze en zwarte lijst in het leven geroepen.

In deze grijze en zwarte lijst staan bepalingen die niet in de algemene voorwaarden mogen staan. Deze bepalingen zijn te nadelig voor de koper. Een voorbeeld van een bepaling die op de zwarte lijst staat, is dat de verkoper na het sluiten van de overeenkomst zomaar de prijs mag verhogen. Deze bepaling is zeer nadelig voor de koper. Daarom noemen we deze bepaling ook wel onredelijk bezwarend en zoiets mag nooit in de algemene voorwaarden worden opgenomen.

Een voorbeeld van een bepaling die op de grijze lijst staat, is dat de koper geen recht op schadevergoeding heeft na de koop, zelfs indien er iets mis is met het product dat hij net heeft gekocht. Deze bepaling kan zeer nadelig zijn voor de koper. En als dit inderdaad zo is, dan is deze bepaling onredelijk bezwarend.

Conclusie

Op een koop bij een webwinkel zijn meestal algemene voorwaarden van toepassing. Maar ze zijn alleen van toepassing indien de koper de mogelijkheid is gegeven om van deze voorwaarden kennis te nemen. Daarnaast wordt de koper ook nog beschermd tegen onredelijk bezwarende bepalingen in de algemene voorwaarden door de grijze en zwarte lijst.

Bronnen:

HR 01-10- 1999, NJ 2000, 207 Geurtzen/Kampstaal.

HR 11-02- 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO7108.

HvJ EG, 4 juni 2009, C-243/08 (Pannon GSM/Erzsébet Sustikné Györti).

Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in
consumentenovereenkomsten, Pb EG 1993, L 95/29.

(112)